Affichage
PHRYGIA. Eumeneia. Tiberius
PHRYGIA. Eumeneia. Tiberius
CILICIA, Augusta; Livia
CILICIA, Augusta; Livia
PISIDIA, Cremna. Geta
PISIDIA, Cremna. Geta
MESOPOTAMIA, Carrhae; Septimus Severus
MESOPOTAMIA, Carrhae; Septimus Severus
KINGS of BOSPOROS. Kotys I, with Nero and Agrippina II
KINGS of BOSPOROS. Kotys I, with Nero ...
PAMPHYLIA, Sillyum. Gallienus
PAMPHYLIA, Sillyum. Gallienus
EGYPT, Alexandria. Domitian
EGYPT, Alexandria. Domitian
Achaemenid Kingdom
Achaemenid Kingdom
Demetrios I Soter
Demetrios I Soter
Alexander I Balas
Alexander I Balas
SELEUCIS and PIERIA, Emesa
SELEUCIS and PIERIA, Emesa
CYRRHESTICA, Beroea
CYRRHESTICA, Beroea
Septimius Severus
Septimius Severus
014a. Germanicus Gemellus
014a. Germanicus Gemellus
Attica, Athens
Attica, Athens
Magnesia on the Maeander, Macedonia
Magnesia on the Maeander, Macedonia
Pergamon, Mysia
Pergamon, Mysia
Septimius Severus
Septimius Severus
Theodosius II
Theodosius II
Theodosius II
Theodosius II
Theodosius I
Theodosius I
Theodosius I
Theodosius I
Theodosius I
Theodosius I
Theodosius I
Theodosius I
Honorius
Honorius
Honorius
Honorius
Honorius
Honorius
Honorius
Honorius
Eudoxia
Eudoxia
Arcadius
Arcadius
Arcadius
Arcadius
Arcadius
Arcadius
Arcadius
Arcadius
Theodosius I
Theodosius I
SELEUCIS and PIERIA, Laodicea ad Mare. Antonius Pius
SELEUCIS and PIERIA, Laodicea ad Mare....
Julia Domna
Julia Domna
Caracalla
Caracalla
Numerian
Numerian
Carinus
Carinus
Carus
Carus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus
Probus